Information till medlemmar

Få alltid aktuell info snabbt / godkänn GDPR

För att få information snabbt och enkelt samt underlätta för styrelsen att informera.
Vänligen fyll i blankett och skicka in.
 

Ekonomi och ekonomisk förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen i föreningen sköts av Nabo AB, som nås på tfn
010-288 00 27 vardagar 9-11.30, eller via www.nabo.se. 

Frågor som rör den eko­nom­iska förvaltningen ställs därför i första hand till Nabo. Det gäller t ex följ­ande frågor:
 • Avier, årsavgift, pantsättningar och annan ekonomisk information som fastighetsmäklare behöver inför försäljning av lägenhet. 
I de fall Nabo hänvisar dig till styrelsen i ett ekonomiskt ärende gäller de vanliga reglerna för kontakt med styrelsen. Om det gäller ett brådskande ärende är styrelsens primära kon­takt­person kassören.

Årsredovisning innehållande resultat- och balansräkning upprättas av Nabo och granskas av en extern revisor. Årsredovisningen delas ut till medlemmarna inför ordinarie föreningsstämma där denna ska fastställas. Senast fastställda årsredovisning finns också tillgänglig under fliken Om oss. 

Skattejämkning avseende skuldräntor på bostadslån ansöker du om på egen hand hos Skatteverket.

Om du ska söka bostadsbidrag så ska du skicka en kopia av en hyresavi till Försäkringskassan samtidigt med din ansökan. Om Försäkringskassan behöver ytterligare upplysningar så kan de ringa till Nabo.
 

Felanmälan och fastighetsskötsel

Föreningen förvaltar fastigheten i egen regi.

Felanmälan för fel som ligger på föreningens ansvar att åtgärda görs primärt via fliken Ärende. Exempel på fel som kan anmälas här är felaktig/trasig:

 • belysning/lampor,
 • tvättmaskiner/tvättstugeutrustning,
 • portar, lås,
 • hiss,
 • klotter etc.

Fel i den egna lägenheten ansvarar du som bostadsrättshavare normalt sett själv för att åtgärda. Föreningen har tagit fram en gränsdragningslista som hjäp för att avgöra vem (föreningen eller bostadsrättshavaren) som ansvarar för vad. Listan återfinns längst ned på den här sidan.

Om du är hyresgäst i föreningen är det dock normalt sett föreningen som ansvarar för att åtgärda fel i hyresgästens lägenhet.

Vid akuta fel i fastigheten som innebär fara för fastigheten utanför kontorstid (vardagar kl 16.00 - 07.00 samt helger) kan Dygnet Runt Service Fastighetsjour AB kontaktas på tel 08-18 70 00. Informera även styrelsen via telefon eller mejl. OBS att ärenden som inte är akuta kan komma att faktureras anmälaren. Använd därför sunt förnuft. Exempel på fel som är akuta är:

 • vattenläcka som hotar angränsande lägenheter,
 • elfel som innebär fara för brand.

Instruktion för felanmälan finns även anslaget på informationstavlan i varje trappuppgång.

Skador och fel på fastigheten
Fuktskador är ofta de vanligaste, allvarligaste och mest kostsamma skadorna som inträffar i lägenheter och fastigheter. Styrelsen ber därför varje medlem att vara uppmärksam på tecken på sådana skador i framför allt de egna våtutrymmena (d.v.s. bad/dusch/kök) men också i våra gemensamma utrymmen så som vinds-, källar- och tvättstugeutrymmen. Observationer avseende fuktskador ska rapporteras till styrelsen snarast möjligt.

Allmänna utrymmen
Allmänna utrymmen i fastigheten, såsom t ex trappuppgångar, vind och källare, får på grund av brandsäkerhetsskäl inte användas för tillfällig förvaring av personliga tillhörigheter och annat lösöre. Felaktigt förvarade föremål kan komma att flyttas.

Trappuppgångar
I trappuppgångarna råder rökförbud. Av brandsäkerhetsskäl ska dessa även hållas fria från föremål som t ex dörrmattor, cyklar och barnvagnar, och får inte heller användas för tillfällig förvaring av sopor.

Vinds- och källarutrymmen
Till varje lägenhet hör ett vinds- eller källarförråd. Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt ­­­förråd. Inget lösöre får förvaras utanför förrådsburarna.

Tvättstugor
Samtliga boende har tillgång till en gemensam tvättstuga i respektive huskropp. Tvätt­stug­orna bokas med hjälp av låstavlor som finns utanför varje tvättstuga. Om du tappat nycklarna till låskolven till låstavlan behöver du beställa en ny låskolv då det inte går att beställa nya nycklar. Ny låskolv kan då beställas via Söderkyl AB, se https://www.soderkyl.se/kontakt/.

Tvättstugorna städas regelbundet av en städfirma, men för allas trev­nad är det viktigt att var och en hjälper till att hålla ordning och reda. Borste, skyff­el, våtmopp och torktrasa finns i varje tvättstuga. Om något städ­material fatt­as går det bra att anmäla detta via fliken Ärende. Respektera tvättiderna och läm­na tvätt­stugan i det skick du själv vill finna den i. Glöm inte heller att parkera låskolven efter avslutat tvättpass.

Husmorsnycklar
Föreningen har ett nyckelsystem med s.k. husmorsnycklar. Husmorsnycklarna passar till låsen i käll­aren (tvättstuga, cykel-/barnvagnsrum) och vinden i den huskropp där du bor. Varje lägenhet har tillgång till en husmorsnyckel per bosatt medlem. Var rädd om nyck­eln! Borttappade nycklar kan ge pro­blem med oönskade ”gäster” i huset och kan i för­läng­ning­en leda till att föreningen måste byta lås, vilket är både krångligt och kostsamt.

Om du trots allt blir av med husmorsnyckeln kontaktar du styrelsen, då du inte själv kan beställa en kopia av nyckeln (skyddad låsserie). Om det brådskar vänder du dig direkt till föreningens Nyckelansvarig, som är den som är behörig att uppdra åt Söder­malms Lås AB att tillverka en ersättningsnyckel.

 
DEN EGNA LÄGENHETEN

Allmänt
Din lägenhet är upplåten för bostadsändamål. Det är därmed inte tillåtet att använda den som lokal. Försök så långt som möjligt att undvika att använda din lägenhet på ett sätt som kan störa dina grannar. Om du själv blir störd, ta i första hand kontakt med personen i fråga. Om det inte hjälper kan du vända dig till styrelsen.

Varje lägenhet i föreningen har ett nummer i bostadsrättsföreningens lägenhets­för­teck­ning (1 – 88 och 900). Till varje lägenhet hör ett vinds- eller källarförråd. Vinds-/källar­förrådsnumret är angivet på förrådet och på dörrkarmen till lägenhetens ytterdörr. På brevinkastet på lägen­hetens ytterdörr finns det nummer som lägenheten har åsatts i det s.k. lägenhetsregistret.

Du får inte hyra ut din lägenhet i andra hand utan styrelsens tillstånd. Tillstånd ges bland annat vid arbete eller studier på annan ort, provsamboende och liknande. Tillstånd lämnas för begränsad tid och i normalfallet för högst två plus två år. Korttidsuthyrning via ex. Airbnb godkänns inte.

Om du vill hyra ut din lägen­het i andra hand ska du begära tillstånd skrift­ligen hos styr­elsen. I be­gäran ska du utöver uppgifter om dig och vilken lägenhet det gäller ange skälet för andra­handsuthyrning, önskad hyrestid och uppgifter om vem du vill hyra ut till samt adress där du kan nås under uthyrningstiden. Föreningen tar ut en årlig avgift av dig som hyr ut din lägenhet i andra hand med ett belopp som motsvarar tio procent av gällande prisbasbelopp. När du fått tillstånd till uthyr­ning ska du lämna en kopia av hyres­av­talet mellan dig och andra­hands­hyresgästen till styr­elsen. Styrelsen accept­erar i regel inte juridiska personer som andra­hands­hyres­gäst­er. Även om du hyr ut din lägen­het är det du som bostads­rättshavare som ansvarar gentemot för­en­ing­­en. Det innebär bl a att det är du som ansvarar för att avgiften betalas i tid och att din hyres­­gäst inte stör övriga bo­en­de. På Hyresnämndens hemsida: www.hyresnamnden.se, kan du läsa mer om andra­hands­ut­hyr­ning.

Föreningen råder dig att se till att din hemförsäkring omfattar tillägg för bostadsrätt. Kost­naden är marginell i jämförelse med det skydd du får om olyckan är framme. Bland annat kan detta ge dig ett bra skydd mot eventuella stora kostnader som kan uppstå vid fuktskador i bad­rum och kök.

Ansökan om utträde/inträde som medlem i bostadsrättsföreningen ska inlämnas skriftligen till styrelsen.

Underhåll
Bostadsrättsinnehavare ansvarar själva för underhåll och reparation av den egna lägenheten. Som ägare ansvarar du för att hålla din lägenhet i gott skick, d.v.s för löp­­an­de och periodiskt underhåll av t. ex. utrustning i kök och badrum samt ledningar och in­stall­­a­tion­­er för avlopp, värme, el och vatten till den del de inte är s.k. stamledningar.

Mer om för­del­ning­­en av ansvaret mellan dig som bostadsrättshavare och föreningen kan du läsa om i förening­ens stadgar och gränsdragningslista (längst ner på sidan), samt i bostadsrättslagen.

Informera styrelsen om du upptäcker något problem i din lägenhet som kan påverka fastig­heten i övrigt. Det gäller särskilt vattenskador och skadedjur/ohyra.

Ombyggnation och renovering i den egna lägenheten
Bostadsrättsinnehavaren får företa mindre förändringar i lägenheten utan styrelsens tillstånd. Exempel på så­dana åtgärder är ommålning och slipning av golv. Tänk alltid på att minimera störningar för gran­nar­na, samt att förlägga bullerrelaterat arbete till dagtid. Allmänna ut­rym­m­en ska alltid hållas rena och snygga och får inte nyttjas till förvaring av byggmateriel eller byggavfall.

Väsentlig förändring får dock endast företas efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att förändringen inte medför men för föreningen eller annan medlem. För att få tillstånd till väsentlig förändring krävs också att du accepterar att en oberoende besiktningsman anlitas på din bekostnad. Som väsentlig förändring räknas bl. a. alltid förändring som kräver bygglov eller innebär ingrepp som påverkar el-/ vattendragning, ventilation, bärande väggar, etc. Ett vanligt exempel på förändring som alltid kräver styrelsens tillstånd är flytt av kökets ursprungliga placering. En sådan flytt innebär vanligen även en flytt av vatten och avlopp, och därför krävs förutom styr­el­sens tillstånd i regel också en bygganmälan till Stadsbyggnadskontoret innan arbetet påbörjas. Om du är osäker på om tillstånd krävs – kontakta styr­el­sen för besked. Vidtas väsentliga förändringar utan styrelsens tillstånd kan styrelsen komma att kräva att lägenheten återställs till ursprungligt skick. Det gäller oavsett om lägenheten har överlåtits till ny ägare eller ej. 

Styrelsen har tagit fram ett dokument med hållpunkter som ska följas vid renoveringar som medför väsentliga förändringar, vilket återfinns nedan.

Föreningen har aktiva fläktar som styr ventilationen (aktiv frånluft). Dessa är placerade på vindarna. Det är därför inte tillåtet att ansluta motordriven köks- eller badrumsfläkt direkt till ventilationen, eftersom det riskerar att störa ventilationen för hela fastigheten. Fläktkåpa med spjäll, utan motordriven fläkt, är dock ok att ansluta direkt till ventilationen. 

Styrelsen rekommenderar bostadsrättsinnehavaren att alltid ta skriftlig kontakt med styrelsen i god tid innan en väsentlig förändring påbörjas, inte minst för att undvika eventuella framtida tvister. Styrelsen har inte för avsikt att stoppa ombyggnationer och ändringar så länge dessa följer gällande lagar och förordningar, utförs på ett fackmannamässigt sätt och inte innebär risk för men för föreningen eller andra medlemmar.

Enligt lag och stadgar har företrädare för föreningen rätt att i överenskommelse med bostadsrättsinnehavaren få tillträde till lägenheten i syfte att utöva tillsyn över att gällande regler för renovering och ombyggnation följts.

Allmän skötsel och ordningsregler

SOPHANTERING OCH RENHÅLLNING

Hushållssopor
I gårdshuset finns fyra sopnedkast som är kopplade till en behållare med en s.k. sopsug. Sopnedkasten är uppmärkta utifrån gatuadress för att sopornas mängd ska fördelas så jämnt som möjligt i behållarna. I sop­ned­kasten får du endast slänga hushållsavfall. Systemet är tyvärr ganska känsligt för stopp, och för att und­vika stopp och dyra repara­tionskost­nad­er är det därför viktigt att påsarna inte är alltför stora. En soppåse ska inte behöva pressas ned i sopnedkastet. Dela därför upp avfallet i mindre påsar om så behövs.

Undvik för allas trevnad att ställa hushållssopor i trappuppgångarna.

Källsortering
I gårdshuset finns behållare för återvinning av

 • matavfall
 • klarglas
 • färgat glas
 • tidningspapper
 • pappersförpackningar
 • plast
 • metall
 • lampor och ljuskällor
 • batterier

Se den anslagna informationen i respektive sorteringsrum för mer information.

Grovsopor och miljöfarligt avfall m.m.
I gårdshusets nedre del finns ett grovsoprum som är öppet för boende i  föreningen.

Elavfall får slängas i grovsoprummet, men bara i särskilt anvisat kärl. Blandas elavfall med andra grovsopor får föreningen böta för det om det upptäcks vid hämtning.

Observera att grovsoprummet inte får användas för byggavfall, kasserade köksinredningar samt miljöfarligt avfall. Sådant av­fall måste du frakta bort på egen hand till någon av kommunens återvinningscentraler för grovavfall och farligt avfall.

Avfall som lösningsmedel, nagellack, färg, kemikalier, batterier etc lik­som lysrör, glödlampor, lågenergilampor och småelektronik (upp till mikrovågsugns stor­lek) kan du dessutom lämna till kommunens mobila miljöstation som med jämna mellan­rum hämtar avfall i närområdet. Hämtschemat för den mobila miljöstationen och information om återvinningscentraler finns tillgängligt på Stockholm stads hemsida: www.stockholm.se.

GÅRDEN
På den gemensamma gården finns två grillar, trädgårdsmöbler och diverse planteringar. Är du in­tress­erad av att utveckla och sköta om vår gemensamma gård? Hör av dig till styrelsen så kan du vara med i föreningens gårdsgrupp.

På gården får ditt husdjur vistas endast under uppsikt av dig som ägare. Det är alltså du som äg­are som måste se till att din katt eller hund inte förorenar i rabatter m.m. eller håller till i trapp­­upp­gångar eller tvättstugor.

DIVERSE GODA RÅD
Tänk på att kostnaden för vatten/värmeförbrukning beror på var och ens förbrukning. Att diska under rinnande vatten är ett exempel på en mycket kostsam och onödig användning av vatten.

Om du vintertid upplever att det är för varmt i lägenheten - vrid ner elementen istället för att ha öppna fönster. 

Framför allt under vintertid tenderar våra gamla portar att bli skeva. Försäkra dig därför alltid om att porten verkligen gått i lås efter ut- och inpassage.

Cykelparkering är hänvisad till de cykelrum som finns i anslutning till källarutrymmena, samt till gården. En automatisk dörröppnare finns vid körportarna på Sågargatan 8 samt Erstagatan 11 för att underlätta in- och utpassage till gården.

Gränsdragningslista

Gränsdragningslistan klargör vad som är föreningens ansvar och vad som är den boendes ansvar vad gäller skötsel och underhåll av lägenheter och fastigheten. Listan skall ses som en övergripande inriktning och avvikelser kan beslutas av styrelsen i enskilda fall.

 

Råvind

Styrelsen har beslutat att inte sälja ut föreningens råvind. Beslutet är taget utifrån två aspekter; inte nog nytta för föreningen samt att det på sina ställen inte är genomförbart, främst pga placering av de gemensamma ventilationsfläktarna.

Nyhetsarkiv

Årsredovisning 2022
2023-05-15
Här kommer så föreningens årsredovisning för kalenderår 2022. Eftersom vi ännu inte fått den slutligt fastställd av revisorn publicerar vi den i utkastform. Vi förväntar oss dock inte att siffrorna i någon del kommer att avvika när den slutliga versionen finns färdig tillsammans med revisionsberättelsen.

Den slutligt fastställda årsredovisningen kommer att gås igenom på årsstämman som äger rum 29 maj kl 19 på gården, vilket även kommunicerats i kallelse utdelad till samtliga den 14 maj. Eventuella förändringar mot utkastet kommer då särskilt att kommuniceras.

Hjälp gärna till med skottning och sandning
2023-03-12
Vi uppmuntrar alla medlemmar att vid behov hjälpa till med skottning av snö och sandning av hala partier på gården.

Snöskyfflar finns utplacerade vid sorteringsrummen på övre delen av gården, och sandlådor med skopa finns på såväl nedre som övre delen av gården.

Tack på förhand!

Julgranar till korsningen Folkkungagatan/Erstagatan
2023-01-03
Stockholms stad har i år en ny uppsamlingsplats för julgranar i korsningen Folkkungagatan/Erstagatan, dvs. väldigt nära vår förening. Vi ber er därför i första hand lämna er gran där, istället för att slänga den i grovsoprummet.

Om ni ändå väljer att slänga granen i grovsoprummet ska den i vanlig ordning klippas ner först, dvs. alla grenar ska klippas av och läggas i sopkärlen (helst i sopsäck) tillsammans med den kala stammen. Sopa upp barr och skräp efteråt.

Protokoll från årsstämman publicerat
2022-08-16
Protokollet från årsstämman är nu publicerat under Om oss. Vi beklagar att det tagit alltför lång tid, och kommer att göra allt vi kan för att det inte ska upprepas kommande år. 

Var (fortsatt) försiktiga med våra nya gräsmattor
2022-08-16
Våra nya gräsmattor på övre delen av gården är känsliga innan de rotat sig ordentligt. För att vara på den säkra sidan är det därför inte tillåtet att gå på dem sommaren 2022, vare sig för vuxna eller barn. Från och med nästa år ska vi kunna använda dem som avsett.

För er med hundar vill vi påminna om att vara extra försiktiga så att era hundar inte markerar/kissar på gräset - det dödar gräset.

Ny styrelse efter årsstämman
2022-07-09
På årsstämman i juni valdes i vanlig ordning ny styrelse. Sammansättningen och de roller styrelsen fördelat inom sig framgår under fliken Styrelsen. Vi vill särskilt välkomna de två nya suppleanterna Sofia Norman, Erstagatan 11, och Bavé Amin, Erstagatan 13.

Årsredovisning och revisionsberättelse för 2021 klara
2022-05-30
Nu finns årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsår 2021 publicerade under "Om oss". 

Årsstämma 13 juni 2022 kl 19
2022-05-22
Vi välkomnar alla medlemmar på årsstämma! Vi går igenom årsredovisningen, väljer styrelse m.m. och försöker samtidigt ha lite trevligt. Kom och träffa andra boende, eller passa på att ställa frågor till styrelsen. Fika såsom kaffe och tårta kommer att finnas.

Mötet hålls på gården vid fint väder, och i porten Erstagatan 11 om det regnar. Se kallelse som delats ut i samtliga brevinkast för mer info. 

Var försiktiga med våra nya gräsmattor
2022-02-14
Våra nya gräsmattor på övre delen av gården är känsliga innan de rotat sig ordentligt. Därför är det tyvärr inte tillåtet att gå på dem fram till någonstans i maj, vare sig för vuxna eller barn.

För er med hundar vill vi påminna om att vara extra försiktiga så att era hundar inte markerar/kissar på gräset - det dödar gräset.


Nya golv portarna Erstag. 11 och Sågarg. 8
2022-01-31
Nu är det dags för arbetet med att lägga nya golv i våra stora körportar på Erstagatan 11 och Sågargatan 8. Arbetet består i att bila bort befintlig asfalt, fixa till underlaget och därefter läggning av kullerstensliknande plattor. Syftet med arbetet är att skapa en trevligare boendemiljö. 

Arbetet beräknas hålla på mellan ca 31 januari -- 25 februari innan det är helt klart. Störningar i form av ljud och begränsad framkomlighet kommer såklart att förekomma under perioden, och vi ber er undvika att använda körportarna om det inte är nödvändigt under den här perioden. Följ arbetarnas anvisningar, och var uppmärksam vid passage. 

Cyklar
2021-11-02, uppdaterad 2021-11-20
Vi är många som cyklar i föreningen, och det är trångt om plats på våra cykelparkeringar på gården. Vi vill därför be er som inte cyklar regelbundet att förvara er cykel i något av föreningens cykelrum, och inte på gården. Cykelrum ska finnas i samtliga källare. Om ni är osäkra på var i källaren ni kan ställa er cykel är det bara att ni frågar någon av oss i styrelsen. Detsamma gäller om ni behöver hjälp att fysiskt flytta ner er cykel till ett cykelrum.

Inför städdagen den 7 november märkte vi upp cyklar (med ett orange band på styret) som antingen verkade övergivna eller inte användas mer än sporadiskt. Dessa cyklar flyttades därefter till ett förråd i källaren Erstagatan 11, där de får stå i förvar i minst ett halvår. Därefter kommer de cyklar som inte gjorts anspråk på att skänkas bort till en cykelåtervinningsfirma eller liknande.

Gårdsrenovering - uppdatering 2
2021-11-02
Arbetet med att renovera övre delen av gården är i princip klart. Vissa planteringar samt montering av räcke utanför sorteringsrummen kvarstår dock.

Fortfarande kvarstår arbete med att ta bort asfalten och lägga plattor på rampen mellan övre och nedre gården, och även arbetet med att ta bort asfalten i körportarna på Sågargatan 8 och Erstagatan 11 och ersätta den med en gatstensliknande beläggning. Vi har ännu inte exakt datum för när detta arbete kommer att utföras - men målet är inom ett par veckor.

Vi vill fortsatt uppmärksamma er på att vara försiktiga när ni rör er på övre delen av gården, då den i viss mån ändå fortfarande är en byggarbetsplats. Se upp för ojämnheter och hinder.

Gårdsrenovering - uppdatering
2021-09-18
Arbetet med att renovera övre delen av gården går framåt. Vi har haft lite förseningar som beror på att den sten vi beställt var slut hos leverantör. Nu har stenen dock levererats, vilket gör att arbetet kan ta fart igen. För att ta igen lite tid har vi godkänt att arbete även får utföras på helgerna, men inte före kl 10. 

Vi vill särskilt uppmärksamma er på att vara försiktiga när ni rör er på övre delen av gården, då den nu är en byggarbetsplats. Se upp för ojämnheter och hinder.

Arbetet med att ta bort asfalten i körportarna på Sågargatan 8 och Erstagatan 11 och ersätta den med granitplattor har pausats då vi behöver undersöka närmare hur det ser ut under asfalten, och hur förutsättningarna ser ut för att göra arbetet enligt plan.

Fortsatt finns goda förutsättningar för att gårdsrenoveringen kommer att vara klar i slutet på oktober. Vi återkommer med information om detta skulle ändras. 

Målet är att tillträde/passage till källare, tvättstuga och sophantering ska fungera som vanligt, men vissa störningar kan tidvis förekomma och vi rekommenderar att ni under projekttiden undviker att passera övre delen av gården mer än nödvändigt.

Gårdsrenovering hösten 2021
2021-08-20
Föreningen har ingått avtal med företaget Berg & Landskap om ombyggnation av övre gården med syfte att göra den lika attraktiv och grön som nedre gården. Arbetet ska starta i slutet av vecka 34, dvs. någon gång 25/26 augusti. Övre gården rensas på asfalt för att ge plats åt mer växtlighet och mer livfulla betongplattor. Vi kommer samtidigt att ta bort asfalten i körportarna på Sågargatan 8 och Erstagatan 11 och ersätta den med granitplattor.

Hela arbetet kommer att ta ca 8-10 veckor och beräknas vara klart i slutet på oktober om allt går enligt plan.

Ni som har cyklar på den övre gården behöver flytta ner dem till nedre gården, eller till cykelrum, senast under vecka 34. Vi kommer därefter att ställa ner befintliga cykelställ på nedre gården.

Målet är att tillträde/passage till källare, tvättstuga och sophantering ska fungera som vanligt, men vissa störningar kan tidvis förekomma och vi rekommenderar att ni under projekttiden undviker att passera övre delen av gården mer än nödvändigt.

Sopsorteringen kommer också påverkas under några av dessa veckor och då flyttas kärlen till annan plats på gården. Dock kommer det kommuniceras vad som gäller de tider som det pågår störningar framför sophusen, så håll gärna uppsikt över information som kan dyka upp med kort varsel.

Protokoll från årsstämman
2021-07-05
Protokoll från årsstämman finns nu upplagt under Om oss.

Sorteringsrummen har målats
2021-06-20
Vi har idag målat om våra två sorteringsrum, och även målat golven. Eftersom golvfärgen behöver ett par dagar på sig för att härda, så kommer sorteringskärlen att stå utanför på gården tills vi kan flytta in dem i rummen igen. 

Årsredovisning 2020 klar
2021-05-31
Årsredovisningen inkl. revisionsberättelse för verksamhetsår 2020 är nu klar och finns tillgänglig under fliken Om oss.

Vik ihop era pappersförpackningar
Nu i covid-19-tider är det många som beställer hem varor med posten. I och med detta slängs ovanligt mycket pappersförpackningar i våra sorteringsrum. Även om dessa töms varje vecka kan vi hjälpas åt genom att vika ihop förpackningarna ordentligt innan de slängs, och på så vis minska risken för överfulla kärl. Tack på förhand!

Fiberinstallation slutförd
uppdaterad 2021-05-23
Från och med 1 april 2021 ingår internet via fiber från Bahnhof i månadsavgiften, istället för som tidigare från ComHem.

Frågor besvaras i första hand av Bahnhofs kundtjänst, se info i det välkomstpaket som alla ska ha fått. Frågor till styrelsen vad avser installationen/bytet besvaras i första hand av Christoffer Åhlund, se tel under Styrelsen alt. mejla föreningens info-adress.

Som tidigare upplysts om behöver du själv säga upp ditt avtal om internet med ComHem. Gör du inte det så kvarstår ditt internetabonnemang hos ComHem och du kommer att få betala för det själv.