Kort om styrelsens arbete

Styrelsen har att svara för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter. Det innebär att styrelsen bl a ska:
 • organisera arbetet i föreningen
 • registrera och förvara föreningens handlingar
 • utöva tillsyn över fastigheten och dess förvaltning
 • svara för uppföljning av löpande drift och underhåll
 • svara för bokföring av den löpande ekonomin
 • ta fram budget samt göra budgetuppföljning
 • upprätta årsredovisning
 • fastställa avgifter till föreningen
 • kalla till föreningsstämma
 • besluta om medlemskap i föreningen
 • besluta om tillstånd till andrahandsuthyrning
 • besluta om tillstånd till väsentliga förändringar av enskilda lägenheter

Brf Fyrtornet 1 är en stor bostadsrättsförening (omfattande totalt 88 lägenheter) och det är många uppgifter som ska utföras av styrelsen och mycket koordinerande som ska fungera för att vårt gemensamma boende ska bli så bra som möjligt. Styrelsen håller i regel möte en gång i månaden (med undantag för juli månad). Styrelsearbetet tar mycket tid och sker utanför ordinarie civila karriär för samtliga i styrelsen. Styrelsen ber därför medlemmarna att respektera de regler för korrespondens med styrelsen som fastslagits (se under Kontakt). 

 

Kontakt

All korrespondens med styrelsen i Brf Fyrtornet 1 ska:

 • i första hand ske skriftligen ställas till styrelsen på adress BRF Fyrtornet 1, Åsögatan 185 nb, 116 32 Stockholm,
 • alternativt per mail till info@fyrtornet1.se
 • vara styrelsen tillhanda i mycket god tid innan det datum medlem önskar besked avseende den ställda frågan. Generellt gäller minst en månads framförhållning.

Syrelsens medlemmar

Pontus Falk - ledamot, ordförande
070-302 48 66

Louise Bennerdt - ledamot, kassör
072-402 44 42 

Marcus Tiedemann - ledamot, sekreterare, brandskyddsansvarig

Roger Jacobsson - ledamot, fastighets- samt nyckelansvarig
073-558 97 91

Lotta Pettersson - suppleant, trädgårdsansvarig

Agneta Palmstierna - suppleant, kontaktperson för städning, trädgårdsansvarig