Information till medlemmar

Vid frågor rörande den löpande ekonomiska förvaltningen och fastighetsskötseln ombeds medlem i första hand kontakta nedanstående kontrakterade leverantörer. Vid kontakt med dessa leverantörer anger du att du ringer från Brf Fyrtornet 1 samt uppger ditt namn och lägenhetsnummer: 

Ekonomi och fastighetsskötsel
 

Ärende Leverantör Telefon Tid
Ekonomiska frågor (avier, pantsättning etc.) Nabo (tidigare Rådrum)  010-288 00 27  09.00 -11.30 (vardagar)
Fastighetsskötsel Storholmen  0771-786 746  07.00 - 21.00 (vardagar)
Fastighetsservice Storholmen  0771-786 746  07.00 - 21.00   (vardagar)
Vid AKUTA fel i fastigheten Dygnet Runt Service Fastighetsjour  08 - 18 70 00  Övrig tid

Ekonomisk förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen i föreningen sköts av Nabo AB (tidigare Rådrum), som nås på tfn 010-288 00 27 vardagar 9-11.30, eller via mejl se www.nabo.se. 

I de fall Nabo hänvisar dig till styrelsen i ett ekonomiskt ärende gäller de vanliga reglerna för kontakt med styrelsen. Om det gäller ett brådskande ärende är styrelsens primära kon­takt­person kassören.

Föreningens årsredovisning delas ut till samtliga medlemmar i samband med kallelse till or­di­­narie föreningsstämma. Årsredovisningarna finns också tillgängliga på denna webbplats. Här finns också en sammanställd information till mäklare.

Frågor som rör den eko­nom­iska förvaltningen ställs därför i första hand till Nabo. Det gäller t ex följ­ande frågor:
 • Årsavgift, pantsättningar och annan ekonomisk information som fastighetsmäklare behöver inför försäljning av lägenhet etc hänvisas i första hand till Nabo.
 • Nabo upprättar och distribuerar förmögenhetsuppgift till respektive bostadsrättsinnehavare.
 • Årsredovisning innehållande resultat- och balansräkning upprättas av Nabo och granskas av en extern revisor. Årsredovisningen delas ut till medlemmarna inför ordinarie föreningsstämma där denna ska fastställas.
 • Skattejämkning avseende skuldräntor på bostadslån ansöker du om på egen hand hos Skatteverket.
 • Om du ska söka bostadsbidrag så ska du skicka en kopia av en hyresavi till Försäkringskassan samtidigt med din ansökan. Om Försäkringskassan behöver ytterligare upplysningar så kan de ringa till Nabo.

Ekonomisk förvaltning 

LeverantörTelefonTid
Nabo 010-288 00 27 09-00-11.30 (vardagar)

Fastighetsskötsel och underhåll av den egna lägenheten

FASTIGHETEN

Föreningen har avtalat med Storholmen Förvaltning AB att sköta om den löpande sköts­eln av fastigheten. Storholmen går regelbundet (normalt en gång i veckan) igenom fastig­het­ens all­män­na utrymmen och åtgärdar brister. I grova drag omfattar detta:
•     Belysning
•     Portlås
•     Tvätt­stugor (inklusive låstavlor för bokning)
•     Namnskyltar på dörrar och på tavlan i entrén

Felanmälan
Under kontorstid: Felanmälan avseende fastigheten och allmänna utrymmen görs till Storholmen kl 07.00 - 21.00 måndag till fredag på tel 0771-786 746 eller via mejl på info@storholmen.se. Instruktion för felanmälan finns även anslaget på informationstavlan i varje trappuppgång. Om Storholmen hänvisar dig till styr­el­sen, gäll­­er de vanliga reglerna för kontakt med styrelsen. Om det gäller ett brådskande ärende är styr­el­­sens primära kontaktperson den fastighetsansvarige.

Efter kontorstid: Felanmälan som inträffar efter kontorstid och som kräver omedelbar åtgärd görs till Dygnet Runt Fastighetsjour AB på 08-18 70 00. Är felet inte akut anmäls felet till Storholmen under kontorstid.

Skador och fel på fastigheten
Fuktskador är ofta de vanligaste, allvarligaste och mest kostsamma skadorna som inträffar i lägenheter och fastigheter. Styrelsen ber därför varje medlem att vara uppmärksam på tecken på sådana skador i framför allt de egna våtutrymmena (d.v.s. bad/dusch/kök) men också i våra gemensamma utrymmen så som vinds-, källar- och tvättstugeutrymmen. Observationer avseende fuktskador rapporteras omgående till Storholmen eller, vid akuta fall utanför ordinarie arbetstid, till SOS Alarm. Vid tecken på allvarlig och akut skada underrättas även styrelsen omedelbart.

Allmänna utrymmen
Allmänna utrymmen i fastigheten, såsom t ex trappuppgångar, vind och källare, får på grund av brandsäkerhetsskäl inte användas för tillfällig förvaring av personliga tillhörigheter och annat lösöre. Felaktigt förvarade föremål kan komma att flyttas.

Trappuppgångar
I trappuppgångarna råder rökförbud. Av brandsäkerhetsskäl skall dessa även hållas fria från föremål som t ex cyklar och barnvagnar, och får inte heller användas för tillfällig förvaring av sopor.

Vindsutrymmen
Till varje lägenhet hör ett vindsförråd. Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt vinds­­­förråd. Liksom tidigare nämnts får inget lösöre förvaras utanför förrådsburarna.

Tvättstugor
Samtliga boende har tillgång till en gemensam tvättstuga i respektive huskropp. Tvätt­stug­orna bokas med hjälp av låstavlor som finns utanför varje tvättstuga. Tvättstugorna städas regelbundet av en städfirma, men för allas trev­nad är det viktigt att var och en hjälper till att hålla ordning och reda. Borste, skyff­el, våtmopp och torktrasa finns i varje tvättstuga. Fel i tvättstugan anmäls till Styrelsen. Låskolvarna till bokningstavlorna administreras av Storholmen. Om något städ­material fatt­as går det bra lägga en lapp i föreningens brevlåda eller skicka ett mejl. Respektera tvättiderna och läm­na tvätt­stugan i det skick du själv vill finna den i.Glöm inte heller att parkera nyckeln efter avslutat tvättpass.

Husmorsnycklar
Föreningen har ett nyckelsystem med s.k. husmorsnycklar. Husmorsnycklarna passar till låsen i käll­aren (tvättstuga och barnvagnsrum) och vinden i den huskropp där du bor samt till käll­sort­eringen i gårdshuset. Varje lägenhet har tillgång till en husmorsnyckel. Var rädd om nyck­eln! Borttappade nycklar kan ge pro­blem med oönskade ”gäster” i huset och kan i för­läng­ning­en leda till att föreningen måste byta lås.

Om du trots allt blir av med husmorsnyckeln kontaktar du styrelsen. Om det brådskar vänder du dig direkt till föreningens Nyckelansvarig, som är den som är behörig att uppdra åt Söder­malms Lås AB att tillverka en ersättningsnyckel.

 
DEN EGNA LÄGENHETEN

Allmänt
Din lägenhet är upplåten för bostadsändamål. Det är därmed inte tillåtet att använda den som lokal. Försök så långt som möjligt att undvika att använda din lägenhet på ett sätt som kan störa dina grannar. Om du själv blir störd, ta i första hand kontakt med personen i fråga. Om det inte hjälper kan du vända dig till styrelsen.

Varje lägenhet i föreningen har ett nummer i bostadsrättsföreningens lägenhets­för­teck­ning (1 – 88 och 900). Till varje lägenhet hör ett vinds- eller källarförråd. Vinds-/källar­förrådsnumret är angivet på förrådet och på dörrkarmen till lägenhetens ytterdörr. På brevinkastet på lägen­hetens ytterdörr finns det nummer som lägenheten har åsatts i det s.k. lägenhetsregistret, som från år 2010 kommer att användas i folk­bok­för­ings­regis­tret.

Du får inte hyra ut din lägenhet i andra hand utan styrelsens tillstånd. Tillstånd ges bland annat vid arbete eller studier på annan ort, provsamboende och liknande. Tillstånd lämnas för begränsad tid och i normalfallet för högst två plus två år. Korttidsuthyrning via ex. Airbnb godkänns inte.

Om du vill hyra ut din lägen­het i andra hand ska du begära tillstånd skrift­ligen hos styr­elsen. I be­gäran ska du utöver uppgifter om dig och vilken lägenhet det gäller ange skälet för andra­handsuthyrning, önskad hyrestid och uppgifter om vem du vill hyra ut till samt adress där du kan nås under uthyrningstiden. När du fått tillstånd till uthyr­ning ska du lämna en kopia av hyres­av­talet mellan dig och andra­hands­hyresgästen till styr­elsen. Styrelsen accept­erar i regel inte juridiska personer som andra­hands­hyres­gäst­er. Även om du hyr ut din lägen­het är det du som bostads­rättshavare som ansvarar gentemot för­en­ing­­en. Det innebär bl a att det är du som ansvarar för att avgiften betalas i tid och att din hyres­­gäst inte stör övriga bo­en­de. På Hyresnämndens hemsida: www.hyresnamnden.se, kan du läsa mer om andra­hands­ut­hyr­ning.

Föreningen råder dig att se till att din hemförsäkring omfattar tillägg för bostadsrätt. Kost­naden är marginell i jämförelse med det skydd du får om olyckan är framme. Bland annat kan detta ge dig ett bra skydd mot eventuella stora kostnader som kan uppstå vid fuktskador i bad­rum och kök.

Ansökan om utträde/inträde som medlem i bostadsrättsföreningen ska inlämnas skriftligen till styrelsen.

Underhåll
Bostadsrättsinnehavare ansvarar själva för underhåll och reparation av den egna lägenheten. Som ägare ansvarar du för att hålla din lägenhet i gott skick, d.v.s för löp­­an­de och periodiskt underhåll av t. ex. utrustning i kök och badrum samt ledningar och in­stall­­a­tion­­er för avlopp, värme, el och vatten till den del de inte är s.k. stamledningar.

Mer om för­del­ning­­en av ansvaret mellan dig som bostadsrättshavare och föreningen kan du läsa om i förening­ens stadgar och gränsdragningslista,ar samt i bostadsrättslagen.

Den standard som den ursprungliga badrumsrenovering som utfördes av Familjebostäder i mit­t­­en av 90-talet innebar uppfyller inte längre standard för badrum. Efter att ett antal fukt­ska­dor konstaterats uppmanades samtliga boende under år 2007 att se över och vid behov reno­ve­ra badrummen.

Informera styrelsen om du upptäcker något problem i din lägenhet som kan påverka fastig­heten i övrigt. Det gäller särskilt vattenskador och ohyra.

Om du vill kan du anlita Storholmen, som ansvarar för skötseln av föreningens allmänna ut­rym­­m­­en, även för åtgärder i din lägenhet. I ett sådant fall är det du som bostads­rätts­havare som står för kostnaden. Begär alltid att få en kostnadsuppskattning av Storholmen innan du ber dem att ut­föra åtgärder i din lägenhet, så att ni är överens om vad som gäller.

Ombyggnation och renovering i den egna lägenheten
Bostadsrättsinnehavaren får företa mindre förändringar i lägenheten utan styrelsens tillstånd. Exempel på så­dana åtgärder är ommålning och slipning av golv. Tänk alltid på att minimera störningar för gran­nar­na, samt att förlägga bullerrelaterat arbete till dagtid. Allmänna ut­rym­m­en ska alltid hållas rena och snygga och får inte nyttjas till förvaring av byggmateriel eller byggavfall.

Väsentlig förändring får dock endast företas efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att förändringen inte medför men för föreningen eller annan medlem. Som väsentlig förändring räknas bl. a. alltid förändring som kräver bygglov eller innebär ingrepp som påverkar el-/ vattendragning, ventilation, bärande väggar, etc. Ett vanligt exempel på förändring som alltid kräver styrelsens tillstånd är flytt av kökets ursprungliga placering. En sådan flytt innebär vanligen även en flytt av vatten och avlopp, och därför krävs förutom styr­el­sens tillstånd i regel också en bygganmälan till Stadsbyggnadskontoret innan arbetet påbörjas. Om du är osäker på om tillstånd krävs – kontakta styr­el­sen för besked. Vidtas väsentliga förändringar utan styrelsens tillstånd kan styrelsen komma att kräva att lägenheten återställs till ursprungligt skick. Det gäller oavsett om lägenheten har överlåtits till ny ägare eller ej. 

Styrelsen har tagit fram ett dokument med hållpunkter som ska följas vid renoveringar som medför väsentliga förändringar, vilket återfinns nedan.

Föreningen har aktiva fläktar som styr ventilationen. Dessa är placerade på vindarna. Det är därför inte tillåtet att ansluta motordriven köks- eller badrumsfläkt direkt till ventilationen, eftersom det riskerar att störa ventilationen för hela fastigheten. Fläktkåpa med spjäll, utan motordriven fläkt, är ok att ansluta direkt till ventilationen. 

Styrelsen rekommenderar bostadsrättsinnehavaren att alltid ta skriftlig kontakt med styrelsen i god tid innan en väsentlig förändring påbörjas, inte minst för att undvika eventuella framtida tvister. Styrelsen har inte för avsikt att stoppa ombyggnationer och ändringar så länge dessa följer gällande lagar och förordningar, utförs på ett fackmannamässigt sätt och inte innebär risk för men för föreningen eller andra medlemmar.

Enligt lag och stadgar har företrädare för föreningen rätt att i överenskommelse med bostadsrättsinnehavaren få tillträde till lägenheten i syfte att utöva tillsyn över att gällande regler för renovering och ombyggnation följts.

Fastighetsskötsel och fastighetsförvaltning

LeverantörTelefonTid
Storholmen Förvaltning AB0771-786 746   07.00-21.00 (vardagar)
Dygnet Runt Service Fastighetsjour (OBS! Endast akuta ärenden)08-18 70 00Övrig tid

Allmän skötsel och ordningsregler

SOPHANTERING OCH RENHÅLLNING

Hushållssopor
I gårdshuset finns fyra sopnedkast som är kopplade till en behållare med en s.k. sopsug. Sopnedkasten är uppmärkta utifrån gatuadress för att sopornas mängd ska fördelas så jämnt som möjligt i behållarna. I sop­ned­kasten får du endast slänga hushållsavfall. Systemet är tyvärr ganska känsligt för stopp, och för att und­vika stopp och dyra repara­tionskost­nad­er är det därför viktigt att påsarna inte är alltför stora. En soppåse ska inte behöva pressas ned i sopnedkastet. Dela därför upp avfallet i två mindre påsar om så behövs.

Undvik för allas trevnad att ställa hushållssopor i trappuppgångarna.

Källsortering
I gårdshuset finns behållare för återvinning av

 • matavfall
 • klarglas
 • färgat glas
 • tidningspapper
 • pappersförpackningar
 • plast
 • metall
 • lampor och ljuskällor
 • batterier

Se den anslagna informationen i respektive sorteringsrum för mer information.

Grovsopor och miljöfarligt avfall m.m.
I gårdshusets nedre del finns ett grovsoprum som är öppet för boende i  föreningen.

Elavfall får slängas i grovsoprummet, men bara i särskilt anvisat kärl. Blandas elavfall med andra grovsopor får föreningen böta för det om det upptäcks vid hämtning.

Observera att grovsoprummet inte får användas för byggavfall, kasserade köksinredningar samt miljöfarligt avfall. Sådant av­fall måste du frakta bort på egen hand till någon av kommunens återvinningscentraler för grovavfall och farligt avfall.

Avfall som lösningsmedel, nagellack, färg, kemikalier, batterier etc lik­som lysrör, glödlampor, lågenergilampor och småelektronik (upp till mikrovågsugns stor­lek) kan du dessutom lämna till kommunens mobila miljöstation som med jämna mellan­rum hämtar avfall i närområdet. Hämtschemat för den mobila miljöstationen och information om återvinningscentraler finns tillgängligt på Stockholm stads hemsida: www.stockholm.se.

GÅRDEN
På den gemensamma gården finns två grillar, trädgårdsmöbler och diverse planteringar. Är du in­tress­erad av att utveckla och sköta om vår gemensamma gård? Hör av dig till styrelsen så kan du vara med i föreningens gårdsgrupp.

På gården får ditt husdjur vistas endast under uppsikt av dig som ägare. Det är alltså du som äg­are som måste se till att din katt eller hund inte förorenar i rabatter m.m. eller håller till i trapp­­upp­gångar eller tvättstugor.

DIVERSE GODA RÅD
Tänk på att kostnaden för vatten/värmeförbrukning beror på var och ens förbrukning. Att diska under rinnande vatten är ett exempel på en mycket kostsam och onödig användning av vatten.

Framför allt under vintertid tenderar våra gamla portar att bli skeva. Försäkra dig därför alltid om att porten verkligen gått i lås efter ut- och inpassage.

Cykelparkering är hänvisad till de cykelrum som finns i anslutning till källarutrymmena, samt till gården. En automatisk dörröppnare finns vid körporten på Erstagatan 11 för att underlätta in- och utpassage till gården.

Gränsdragningslista

Gränsdragningslistan klargör vad som är föreningens ansvar och vad som är den boendes ansvar vad gäller skötsel och underhåll av lägenheter och fastigheten. Listan skall ses som en övergripande inriktning och avvikelser kan beslutas av styrelsen i enskilda fall.

 

Råvind

Styrelsen har beslutat att inte sälja ut föreningens råvind. Beslutet är taget utifrån två aspekter; inte nog nytta för föreningen samt att det på sina ställen inte är genomförbart, främst pga placering av de gemensamma ventilationsfläktarna.

Aktuellt

Egen fastighetsförvaltning fr.o.m. 1 augusti 2020
Vårt avtal med fastighetsförvaltaren Storholmen sägs upp per den 1 augusti 2020. Skälet är att Storholmen visat sig vara alltför dyra för att behålla, vilket tyvärr visat sig först i efterhand. Föreningen tar nu över ansvaret för fastighetsförvaltningen. Felanmälan ska framöver i första hand göras via fliken Ärende. Mer detaljerad info kommer att delas ut i allas brevinkast inom kort, samt anges under fliken Medlemmar.

Byte av ventiler m.m. i radiatorer
Första fasen i ventilbyte m.m. är avklarad. I höst (2020) återkommer Cityrör AB och monterar termostater och justerar in värmen. Vi återkommer med avisering i god tid inför fas två. 

Föreningsstämma 2020
Den årliga föreningsstämman hölls på gården den 15 juni. Protokoll från stämman samt det förslag på nya stadgar som stämman beslutade om (beslut ett av två) återfinns under fliken Hem.

Ny styrelse har valts, och vilka som nu ingår framgår under fliken Styrelsen ovan.

Fasadrenoveringen Erstag. 11 och 13
Fasadrenoveringen på Erstagatan 11 och 13 är nästan klar. Det enda som nu återstår är blästring av stensockeln samt målning av de nedersta fönsterblecken samt luckor och stuprör.