Information till medlemmar

Ekonomi och ekonomisk förvaltning

Den ekonomiska förvaltningen i föreningen sköts av Nabo AB, som nås på tfn
010-288 00 27 vardagar 9-11.30, eller via www.nabo.se. 

Frågor som rör den eko­nom­iska förvaltningen ställs därför i första hand till Nabo. Det gäller t ex följ­ande frågor:
 • Avier, årsavgift, pantsättningar och annan ekonomisk information som fastighetsmäklare behöver inför försäljning av lägenhet. 
I de fall Nabo hänvisar dig till styrelsen i ett ekonomiskt ärende gäller de vanliga reglerna för kontakt med styrelsen. Om det gäller ett brådskande ärende är styrelsens primära kon­takt­person kassören.

Årsredovisning innehållande resultat- och balansräkning upprättas av Nabo och granskas av en extern revisor. Årsredovisningen delas ut till medlemmarna inför ordinarie föreningsstämma där denna ska fastställas. Tidigare fastställda årsredovisningar finns också tillgängliga under fliken Blanketter och mäklarinfo. Där finns också en sammanställd information till mäklare.

Skattejämkning avseende skuldräntor på bostadslån ansöker du om på egen hand hos Skatteverket.

Om du ska söka bostadsbidrag så ska du skicka en kopia av en hyresavi till Försäkringskassan samtidigt med din ansökan. Om Försäkringskassan behöver ytterligare upplysningar så kan de ringa till Nabo.
 

Felanmälan och fastighetsskötsel

Fr.o.m. den 1 augusti 2020 förvaltar föreningen fastigheten i egen regi.

Felanmälan görs primärt via fliken Ärende. Felanmälan kan också göras via sms eller röstmeddelande till 0723-563 621. Exempel på fel som kan anmälas här är felaktig/trasig:

 • belysning/lampor,
 • tvättmaskiner/tvättstugeutrustning,
 • portar, lås,
 • hiss,
 • klotter etc.


Vid akuta fel i fastigheten som innebär fara för fastigheten utanför kontorstid (vardagar kl 16.00 - 07.00 samt helger) kan Dygnet Runt Service Fastighetsjour AB kontaktas på tel 08-18 70 00. OBS att ärenden som inte är akuta kan komma att faktureras anmälaren. Använd därför sunt förnuft. Exempel på fel som är akuta är:

 • vattenläcka som hotar angränsande lägenheter,
 • elfel som innebär fara för brand.


Instruktion för felanmälan finns även anslaget på informationstavlan i varje trappuppgång.

Skador och fel på fastigheten
Fuktskador är ofta de vanligaste, allvarligaste och mest kostsamma skadorna som inträffar i lägenheter och fastigheter. Styrelsen ber därför varje medlem att vara uppmärksam på tecken på sådana skador i framför allt de egna våtutrymmena (d.v.s. bad/dusch/kök) men också i våra gemensamma utrymmen så som vinds-, källar- och tvättstugeutrymmen. Observationer avseende fuktskador ska rapporteras till styrelsen snarast möjligt.

Allmänna utrymmen
Allmänna utrymmen i fastigheten, såsom t ex trappuppgångar, vind och källare, får på grund av brandsäkerhetsskäl inte användas för tillfällig förvaring av personliga tillhörigheter och annat lösöre. Felaktigt förvarade föremål kan komma att flyttas.

Trappuppgångar
I trappuppgångarna råder rökförbud. Av brandsäkerhetsskäl ska dessa även hållas fria från föremål som t ex cyklar och barnvagnar, och får inte heller användas för tillfällig förvaring av sopor.

Vinds- och källarutrymmen
Till varje lägenhet hör ett vinds- eller källarförråd. Tänk på att inte förvara stöldbegärlig egendom i ditt ­­­förråd. Inget lösöre får förvaras utanför förrådsburarna.

Tvättstugor
Samtliga boende har tillgång till en gemensam tvättstuga i respektive huskropp. Tvätt­stug­orna bokas med hjälp av låstavlor som finns utanför varje tvättstuga. Om du tappat nycklarna till låskolven till låstavlan behöver du beställa en ny låskolv då det inte går att beställa nya nycklar. Ny låskolv kan då beställas via Söderkyl AB, se https://www.soderkyl.se/kontakt/.

Tvättstugorna städas regelbundet av en städfirma, men för allas trev­nad är det viktigt att var och en hjälper till att hålla ordning och reda. Borste, skyff­el, våtmopp och torktrasa finns i varje tvättstuga. Om något städ­material fatt­as går det bra lägga en lapp i föreningens brevlåda eller skicka ett mejl. Respektera tvättiderna och läm­na tvätt­stugan i det skick du själv vill finna den i.Glöm inte heller att parkera låskolven efter avslutat tvättpass.

Husmorsnycklar
Föreningen har ett nyckelsystem med s.k. husmorsnycklar. Husmorsnycklarna passar till låsen i käll­aren (tvättstuga och barnvagnsrum) och vinden i den huskropp där du bor samt till käll­sort­eringen i gårdshuset. Varje lägenhet har tillgång till en husmorsnyckel. Var rädd om nyck­eln! Borttappade nycklar kan ge pro­blem med oönskade ”gäster” i huset och kan i för­läng­ning­en leda till att föreningen måste byta lås.

Om du trots allt blir av med husmorsnyckeln kontaktar du styrelsen. Om det brådskar vänder du dig direkt till föreningens Nyckelansvarig, som är den som är behörig att uppdra åt Söder­malms Lås AB att tillverka en ersättningsnyckel. 

 
DEN EGNA LÄGENHETEN

Allmänt
Din lägenhet är upplåten för bostadsändamål. Det är därmed inte tillåtet att använda den som lokal. Försök så långt som möjligt att undvika att använda din lägenhet på ett sätt som kan störa dina grannar. Om du själv blir störd, ta i första hand kontakt med personen i fråga. Om det inte hjälper kan du vända dig till styrelsen.

Varje lägenhet i föreningen har ett nummer i bostadsrättsföreningens lägenhets­för­teck­ning (1 – 88 och 900). Till varje lägenhet hör ett vinds- eller källarförråd. Vinds-/källar­förrådsnumret är angivet på förrådet och på dörrkarmen till lägenhetens ytterdörr. På brevinkastet på lägen­hetens ytterdörr finns det nummer som lägenheten har åsatts i det s.k. lägenhetsregistret, som från år 2010 kommer att användas i folk­bok­för­ings­regis­tret.

Du får inte hyra ut din lägenhet i andra hand utan styrelsens tillstånd. Tillstånd ges bland annat vid arbete eller studier på annan ort, provsamboende och liknande. Tillstånd lämnas för begränsad tid och i normalfallet för högst två plus två år. Korttidsuthyrning via ex. Airbnb godkänns inte.

Om du vill hyra ut din lägen­het i andra hand ska du begära tillstånd skrift­ligen hos styr­elsen. I be­gäran ska du utöver uppgifter om dig och vilken lägenhet det gäller ange skälet för andra­handsuthyrning, önskad hyrestid och uppgifter om vem du vill hyra ut till samt adress där du kan nås under uthyrningstiden. När du fått tillstånd till uthyr­ning ska du lämna en kopia av hyres­av­talet mellan dig och andra­hands­hyresgästen till styr­elsen. Styrelsen accept­erar i regel inte juridiska personer som andra­hands­hyres­gäst­er. Även om du hyr ut din lägen­het är det du som bostads­rättshavare som ansvarar gentemot för­en­ing­­en. Det innebär bl a att det är du som ansvarar för att avgiften betalas i tid och att din hyres­­gäst inte stör övriga bo­en­de. På Hyresnämndens hemsida: www.hyresnamnden.se, kan du läsa mer om andra­hands­ut­hyr­ning.

Föreningen råder dig att se till att din hemförsäkring omfattar tillägg för bostadsrätt. Kost­naden är marginell i jämförelse med det skydd du får om olyckan är framme. Bland annat kan detta ge dig ett bra skydd mot eventuella stora kostnader som kan uppstå vid fuktskador i bad­rum och kök.

Ansökan om utträde/inträde som medlem i bostadsrättsföreningen ska inlämnas skriftligen till styrelsen.

Underhåll
Bostadsrättsinnehavare ansvarar själva för underhåll och reparation av den egna lägenheten. Som ägare ansvarar du för att hålla din lägenhet i gott skick, d.v.s för löp­­an­de och periodiskt underhåll av t. ex. utrustning i kök och badrum samt ledningar och in­stall­­a­tion­­er för avlopp, värme, el och vatten till den del de inte är s.k. stamledningar.

Mer om för­del­ning­­en av ansvaret mellan dig som bostadsrättshavare och föreningen kan du läsa om i förening­ens stadgar och gränsdragningslista,ar samt i bostadsrättslagen.

Den standard som den ursprungliga badrumsrenovering som utfördes av Familjebostäder i mit­t­­en av 90-talet innebar uppfyller inte längre standard för badrum. Efter att ett antal fukt­ska­dor konstaterats uppmanades samtliga boende under år 2007 att se över och vid behov reno­ve­ra badrummen.

Informera styrelsen om du upptäcker något problem i din lägenhet som kan påverka fastig­heten i övrigt. Det gäller särskilt vattenskador och ohyra.

Om du vill kan du anlita Storholmen, som ansvarar för skötseln av föreningens allmänna ut­rym­­m­­en, även för åtgärder i din lägenhet. I ett sådant fall är det du som bostads­rätts­havare som står för kostnaden. Begär alltid att få en kostnadsuppskattning av Storholmen innan du ber dem att ut­föra åtgärder i din lägenhet, så att ni är överens om vad som gäller.

Ombyggnation och renovering i den egna lägenheten
Bostadsrättsinnehavaren får företa mindre förändringar i lägenheten utan styrelsens tillstånd. Exempel på så­dana åtgärder är ommålning och slipning av golv. Tänk alltid på att minimera störningar för gran­nar­na, samt att förlägga bullerrelaterat arbete till dagtid. Allmänna ut­rym­m­en ska alltid hållas rena och snygga och får inte nyttjas till förvaring av byggmateriel eller byggavfall.

Väsentlig förändring får dock endast företas efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att förändringen inte medför men för föreningen eller annan medlem. Som väsentlig förändring räknas bl. a. alltid förändring som kräver bygglov eller innebär ingrepp som påverkar el-/ vattendragning, ventilation, bärande väggar, etc. Ett vanligt exempel på förändring som alltid kräver styrelsens tillstånd är flytt av kökets ursprungliga placering. En sådan flytt innebär vanligen även en flytt av vatten och avlopp, och därför krävs förutom styr­el­sens tillstånd i regel också en bygganmälan till Stadsbyggnadskontoret innan arbetet påbörjas. Om du är osäker på om tillstånd krävs – kontakta styr­el­sen för besked. Vidtas väsentliga förändringar utan styrelsens tillstånd kan styrelsen komma att kräva att lägenheten återställs till ursprungligt skick. Det gäller oavsett om lägenheten har överlåtits till ny ägare eller ej. 

Styrelsen har tagit fram ett dokument med hållpunkter som ska följas vid renoveringar som medför väsentliga förändringar, vilket återfinns nedan.

Föreningen har aktiva fläktar som styr ventilationen. Dessa är placerade på vindarna. Det är därför inte tillåtet att ansluta motordriven köks- eller badrumsfläkt direkt till ventilationen, eftersom det riskerar att störa ventilationen för hela fastigheten. Fläktkåpa med spjäll, utan motordriven fläkt, är ok att ansluta direkt till ventilationen. 

Styrelsen rekommenderar bostadsrättsinnehavaren att alltid ta skriftlig kontakt med styrelsen i god tid innan en väsentlig förändring påbörjas, inte minst för att undvika eventuella framtida tvister. Styrelsen har inte för avsikt att stoppa ombyggnationer och ändringar så länge dessa följer gällande lagar och förordningar, utförs på ett fackmannamässigt sätt och inte innebär risk för men för föreningen eller andra medlemmar.

Enligt lag och stadgar har företrädare för föreningen rätt att i överenskommelse med bostadsrättsinnehavaren få tillträde till lägenheten i syfte att utöva tillsyn över att gällande regler för renovering och ombyggnation följts.

Allmän skötsel och ordningsregler

SOPHANTERING OCH RENHÅLLNING

Hushållssopor
I gårdshuset finns fyra sopnedkast som är kopplade till en behållare med en s.k. sopsug. Sopnedkasten är uppmärkta utifrån gatuadress för att sopornas mängd ska fördelas så jämnt som möjligt i behållarna. I sop­ned­kasten får du endast slänga hushållsavfall. Systemet är tyvärr ganska känsligt för stopp, och för att und­vika stopp och dyra repara­tionskost­nad­er är det därför viktigt att påsarna inte är alltför stora. En soppåse ska inte behöva pressas ned i sopnedkastet. Dela därför upp avfallet i två mindre påsar om så behövs.

Undvik för allas trevnad att ställa hushållssopor i trappuppgångarna.

Källsortering
I gårdshuset finns behållare för återvinning av

 • matavfall
 • klarglas
 • färgat glas
 • tidningspapper
 • pappersförpackningar
 • plast
 • metall
 • lampor och ljuskällor
 • batterier

Se den anslagna informationen i respektive sorteringsrum för mer information.

Grovsopor och miljöfarligt avfall m.m.
I gårdshusets nedre del finns ett grovsoprum som är öppet för boende i  föreningen.

Elavfall får slängas i grovsoprummet, men bara i särskilt anvisat kärl. Blandas elavfall med andra grovsopor får föreningen böta för det om det upptäcks vid hämtning.

Observera att grovsoprummet inte får användas för byggavfall, kasserade köksinredningar samt miljöfarligt avfall. Sådant av­fall måste du frakta bort på egen hand till någon av kommunens återvinningscentraler för grovavfall och farligt avfall.

Avfall som lösningsmedel, nagellack, färg, kemikalier, batterier etc lik­som lysrör, glödlampor, lågenergilampor och småelektronik (upp till mikrovågsugns stor­lek) kan du dessutom lämna till kommunens mobila miljöstation som med jämna mellan­rum hämtar avfall i närområdet. Hämtschemat för den mobila miljöstationen och information om återvinningscentraler finns tillgängligt på Stockholm stads hemsida: www.stockholm.se.

GÅRDEN
På den gemensamma gården finns två grillar, trädgårdsmöbler och diverse planteringar. Är du in­tress­erad av att utveckla och sköta om vår gemensamma gård? Hör av dig till styrelsen så kan du vara med i föreningens gårdsgrupp.

På gården får ditt husdjur vistas endast under uppsikt av dig som ägare. Det är alltså du som äg­are som måste se till att din katt eller hund inte förorenar i rabatter m.m. eller håller till i trapp­­upp­gångar eller tvättstugor.

DIVERSE GODA RÅD
Tänk på att kostnaden för vatten/värmeförbrukning beror på var och ens förbrukning. Att diska under rinnande vatten är ett exempel på en mycket kostsam och onödig användning av vatten.

Framför allt under vintertid tenderar våra gamla portar att bli skeva. Försäkra dig därför alltid om att porten verkligen gått i lås efter ut- och inpassage.

Cykelparkering är hänvisad till de cykelrum som finns i anslutning till källarutrymmena, samt till gården. En automatisk dörröppnare finns vid körporten på Erstagatan 11 för att underlätta in- och utpassage till gården.

Gränsdragningslista

Gränsdragningslistan klargör vad som är föreningens ansvar och vad som är den boendes ansvar vad gäller skötsel och underhåll av lägenheter och fastigheten. Listan skall ses som en övergripande inriktning och avvikelser kan beslutas av styrelsen i enskilda fall.

 

Råvind

Styrelsen har beslutat att inte sälja ut föreningens råvind. Beslutet är taget utifrån två aspekter; inte nog nytta för föreningen samt att det på sina ställen inte är genomförbart, främst pga placering av de gemensamma ventilationsfläktarna.

Aktuellt

Extra föreningsstämma genomförd
Måndagen den 14 september hölls en extra föreningsstämma där det förslag på nya stadgar som vann bifall på ordinarie årsstämman röstades igenom. Protkoll från den extra föreningsstämman kommer att publiceras här på webbplatsen inom kort.    

Egen fastighetsförvaltning fr.o.m. 1 augusti 2020
Vårt avtal med fastighetsförvaltaren Storholmen sägs upp per den 1 augusti 2020. Skälet är att Storholmen visat sig vara alltför dyra för att behålla, vilket tyvärr visat sig först i efterhand. Föreningen tar nu över ansvaret för fastighetsförvaltningen. Felanmälan ska framöver i första hand göras via fliken Ärende. Mer detaljerad info kommer att delas ut i allas brevinkast inom kort, samt anges under fliken Medlemmar.

Byte av termostater m.m. i radiatorer- fas 2 börjar 22 september
Cityrör AB har aviserat fas 2, där termostater monteras på våra element/radiatorer och injustering av värmen sker i varje lägenhet, med start den 22 september. Se separat avisering i portarna för när de kommer till just din uppgång.